Cílem výuky:
- rychlý vstup do jazyka zábavně, logicky a drilem
- získání nezbytně nutné slovní zásoby
pro pohotovou reakci v cizím jazyce
- systematický přehled základní gramatiky na základě
logických souvislostí
- získání sebejistoty v ústním projevu
v kterékoli situaci
- zbavit se strachu vyjadřovat se v cizím jazyce
- umět vyjádřit vlastní názor, vyřešit problémovou situaci a vést polemiku

Způsob výuky:
- využití pragmatických výukových metod postavených na drilu a logice i alternativních metod
  s uplatněním speciálních výukových technik (sugestopedie, superlearning, e-learning, atd.)
- použití speciálně vypracovaných materiálů (rovněž i PC prezentace), vycházejících z dlouholeté
  praxe
  a ze  zahraničních materiálů
- individuální přístup pod vedením kvalifikovaného lektora
- kromě osobních sezeních leze využít i e-mail či skype

Charakteristika metody:
          Metoda vychází z nejnovějších poznatků z oblasti výuky cizích jazyků podložených zkušenostmi získaných z dlouholeté praxe s touto metodou.
Gramatika:
          "Obávaná" gramatika je zjednodušena na nezbytné minimum, je zpracována  logicky a přehledně v tabulkách se stručným výkladem.
Slovní zásoba a fráze:
          Slovní zásoba vychází především z každodenních životních situací, ale dle přání zákazníka je orientována na oblast, která je nezbytnou součástí jeho pracovního dne. Při osvojování slovní zásoby je kladen důraz především na ústní projev frekventanta. Konverzace v cizím jazyce je vedena buď na základě textů opatřených ze zahraničí, nebo na základě situačních scének z každodenního života.
Procvičování:   
          Ve výuce se uplatňují především principy drilu a systematického zvládnutí jazyka podložené logickými souvislostmi s mateřským jazykem. Pomocí drilových cvičení se zautomatizují nejen gramatické konstrukce, ale i upevní se fráze a slovní obraty nezbytné pro konverzaci v cizím jazyce. Frekventant pochopí celý systém jazyka v logických souvislostech a při mluvení si bude jistý ve svém vyjadřování.

Průběh standardní vyučovací hodiny:       
          V první části VH je 50% času věnováno prezentaci a osvojování nové slovní zásoby a gramatiky pomocí memorování a drilování. Důraz je kladen na vyváženost čtyř řečových dovedností, tj. mluvení poslech, čtení a psaní.
          V
druhé části VH je 50% času věnováno upevňování čili procvičování a opakování získaných vědomostí. Důraz je kladen na uplatnění nových slov a gramatiky v praxi. Je to čas vyhrazený především pro komunikaci v cizím jazyce v rámci konverzace či situačních scének.

Obsah učiva či metody výuky i rozvržení částí vyučovací hodiny lze přizpůsobit na základě individuální domluvy.