Němčina pro tzv.věčné začátečníky nebo-li pro mírně
                                    pokročilé

      Předpokládá se:více či méně úspěšných pokusů o studium NJ, částečné porozumění,
                                 neschopnost se vyjádřit, znalost časování sloves a základní slovní zásoby
      Obsah:opakování a rozšíření základní gramatiky, prohloubení slovní zásoby a frází
      Cíl:
 
vést delší rozhovor v přít. č., umět vyprávět a popisovat děj či obrázky

     Obsahová náplň:
      Slovní zásoba:    - Základní společenské obraty: Jak se daří? Odkud pocházíte? Co
                               děláte? Jak vypadáte?
                             - Nakupování: názvy potravin, kolik co stojí, ..
                             - Stolování: názvy kuchyňského náčiní a spotřebičů
                             - Zájmy a koníčky
                             - Popis činností při výuce jazyka, průběh hodiny
                             - Návštěva lékaře a lékárny, popis nemoci
                             - Popis povolání, pracovní činnosti, pracovního dne
                             - Volný čas - popis činností
                             - Bydlení - popis bytu

      Gramatika:          - opakování doplnění mezer v základní gramatice
                                    - způsobová slovesa
                             - zvratná slovesa
                             - zápor
                             - nepravidelná slovesa - tzv. silná slovesa
                             - slovesa s předponami
                             - budoucí čas
                             - rozkazovací způsob
                             - pády osobních zájmen a členů i přivlastňovacích zájmen
                             - časové údaje
                             - množné číslo podstatných jmen
                             - vyjádření hmotnosti, množství a ceny
                             - předložky

      Opakování témat: 
- Základní společenské obraty:pozdravy a rozloučení,….
                                - Barvy, dny v týdnu, měsíce, určování času
                                        - Informace o své osobě: jméno, národnost, povolání, rodinný
                                  stav, děti
                                        -
Informace o rodině: děti, sourozenci, blízcí příbuzní, přátelé
                                        -
Orientace v prostoru: hledání budovy nebo směru jízdy, cesty
                                        - Stolování: návštěva restaurace, kavárny, cukrárny, baru
                                        - Přivítání návštěvy - vedení společenského hovoru