Němčina pro úplné začátečníky

           Předpokládá se:naprostá neznalost jazyka, příp. znalost několika slov či frází
           Obsah:seznámení se základní gramatikou a slovní zásobou
           Cíl: 
rychlý vstup do jazyka, vést krátký rozhovor v přít. č., informovat o sobě
                                  několika větami

         Obsahová náplň:
           Slovní zásoba:  - Základní společenské obraty:pozdravy a rozloučení,….
                                - Barvy, dny v týdnu, měsíce, určování času
                                        - Informace o své osobě: jméno, národnost, povolání, rodinný
                                  stav, děti
                                        -
Informace o rodině: děti, sourozenci, blízcí příbuzní, přátelé
                                        -
Orientace v prostoru: hledání budovy nebo směru jízdy, cesty
                                        - Stolování: návštěva restaurace, kavárny, cukrárny, baru
                                        - Přivítání návštěvy - vedení společenského hovoru

           Gramatika:         - osobní zájmena
                                - časování pravidelných sloves
                                - pomocná slovesa: haben, sein
                                - člen určitý a neurčitý
                                - stavba věty v přítomném čase
                                - tvorba otázek
                                - způsobová slovesa
                                - základní číslovky
                                - přivlastňovací zájmena